Tel.: 5-555-555

Aszf

Általános SzerzÅ‘dési Feltételek

A Tele 5 Taxi Hungary Korlátolt FelelÅ‘sségű Társaság 

(Cg.01-09-925470; 1147. Budapest, Kerékgyártó u. 47-49. E-mail címe:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(továbbiakban: Szolgáltató.), mint taxi személyszállítás teljesítésével és szervezési jogokkal rendelkezÅ‘ társaság,  a  nála  regisztrált/nyilvántartásba  vett  ügyfeleit  (továbbiakban: MegrendelÅ‘) szolgálja ki; a jelen Általános Üzleti SzerzÅ‘dés (továbbiakban: ÁSZF.) szerint.

A feltételek érvényessége

Szolgáltatásaink és ajánlataink kizárólag a jelen Általános SzerzÅ‘dési Feltételek alapján történnek. 

SzerzÅ‘déskötés: 

Társaságunk a MegrendelÅ‘ által azonnalra, illetve elÅ‘re meghatározott idÅ‘pontra, e-mailben, applikáción, telefonon és a honlapon keresztül történÅ‘ online megrendeléseknél leadott taxi megrendeléseket teljesíti és kifogástalan műszaki állapotban lévÅ‘ gépjárművel, megfelelÅ‘ megjelenésű gépkocsivezetÅ‘vel áll ki a MegrendelÅ‘ taxi rendeléseire, és elvégzi az igényelt személyszállítást. Szolgáltató vállalja, hogy minden esetben a MegrendelÅ‘ igényeinek megfelelÅ‘ autót biztosít, valamint a MegrendelÅ‘ külön igénye esetén angolul vagy más idegen nyelven beszélÅ‘ gépkocsivezetÅ‘vel, kombi vagy egyterű gépjárművel áll rendelkezésre.

A szerzÅ‘dés létrejötte: a szerzÅ‘dés akkor jön létre, ha a MegrendelÅ‘ a fuvar rendelését az itt felsorolt lehetÅ‘ségek valamelyikén rendeli meg és a Társaságunk az itt rögzített kommunikációs csatornák valamelyikén visszaigazolta azt.

Megrendelések lemondása 

A MegrendelÅ‘ az elÅ‘zÅ‘ekben meghatározott módokban végrehajtott budapesti azonnali megrendelését az utazás megkezdéséig térítés nélkül lemondhatja. Budapesti címre történÅ‘ elÅ‘rendelés esetén, az elÅ‘rendelt idÅ‘pont elÅ‘tti lemondáskor MegrendelÅ‘nek nem kell kártérítést fizetnie. Vidéki címre történÅ‘ elÅ‘rendelést térítésmentesen a MegrendelÅ‘ az igénybevétel elÅ‘tt 1 órával mondhatja le. Amennyiben az utazás a MegrendelÅ‘ hibájából nem tud létre jönni és az elÅ‘rendelés idejét meghaladta a várakozás, abban az esetben MegrendelÅ‘ a taxióra által mutatott összeget köteles megtéríteni a gépkocsivezetÅ‘nek.  A  Szolgáltató részérÅ‘l a fentiekben meghatározottak tükrében, azonnali megrendelés esetén, a vállalt idÅ‘n belül (10-12 perc), illetve elÅ‘rendelés esetében a kiállási idÅ‘pont elÅ‘tt,  kártérítésre  való kötelezettség nélkül jogában áll a megrendelést lemondani, de ezen tényrÅ‘l értesítenie kell a MegrendelÅ‘t, illetve mindent meg kell tennie ahhoz, hogy értesíteni tudja.

Az elállásról szóló nyilatkozatot amennyiben az Társaságunk részérÅ‘l történik, rögzített, utólag visszakereshetÅ‘, formában kell megtenni, arra a telefonszámra, vagy elektronikus elérhetÅ‘ségre címezve, amelyrÅ‘l a megrendelés érkezett, a MegrendelÅ‘ pedig Társaságunk hivatalos elérhetÅ‘ségére címzett egyoldalú nyilatkozattal állhat el a szerzÅ‘déstÅ‘l.

Diszpécserszolgálat: 

A diszpécserszolgálat  0 - 24 - óráig áll a megrendelÅ‘k rendelkezésére. 

Az adatok kezelésére és rögzítésére vonatkozóan Társaságunk a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelÅ‘ külön belsÅ‘ szabályzattal rendelkezik: lásd adatkezelési szabályzat

Viteldíj:

A viteldíj képzése a 31/2013.(IV.18) FÅ‘v. Kgy. rendelete alapján történik.

Óraindítás:

Azonnali megrendelés esetén, ha a címre érkezést követÅ‘en a megrendelÅ‘vel sikerült a kapcsolatot felvenni, legkorábban a címfelvételtÅ‘l számított 10 perc múlva indítható a taxióra.

ElÅ‘rendelésnél, a megrendelt idÅ‘pontban indítható a taxaméter, kivétel, ha az utazás korábban elindul, így az utazás megkezdésekor indítható a taxaméter.

Vidéki szállítás:

Vidéki szállítás esetén is az aktuális budapesti tarifát alkalmazzuk az egész út során. Abban az esetben, amikor a fuvar Budapestre irányul, a vidéki címre üres órával állunk ki. Amennyiben a megrendelés vidéki településre irányul és vidéken marad a MegrendelÅ‘, úgy a cím megközelítésénél a Budapest határtáblánál bekapcsolt taxiórával állunk ki a címre. Ebben az esetben lemondott, meghiúsult fuvarnál a MegrendelÅ‘ köteles a taxióra által mutatott összeget kiegyenlíteni.

Elveszett tárgyak

Amennyiben az utas távozása után a gépkocsivezetÅ‘ valamilyen tárgyat vagy értéket talál a gépkocsiban, errÅ‘l haladéktalanul értesítenie kell a diszpécserközpontot. A csomagtartóban hagyott (felejtett) tárgy visszajuttatásáért különdíj nem számítható fel, mivel ez a gépkocsivezetÅ‘ felelÅ‘ssége, amelyet azonnal vissza kell juttatnia tulajdonosához. 

Az utastérben felejtett tárgyak, csomagok az utas felelÅ‘ssége, visszaszállításáért a taxióra által mutatott összeg kérhetÅ‘ el. A tárgy visszajuttatása elÅ‘tt közölni kell a tulajdonossal a várhatóan felmerülÅ‘ költségeket, mely csak abban az esetben számítható fel, ha a keresett, vagy talált tárgy a gépkocsi utasterében maradt. Értékesebb elveszett tárgyak visszaadásakor ajánlott az átadás tényét tanuk elÅ‘tt végezni, a tanuk adatait (név, lakcím) rögzíteni. Amennyiben az adott napon senki nem jelentkezik a talált tárgyért, abban az esetben a kollégának 1 hétig magánál kell tartania a talált tárgyat, majd bármelyik RendÅ‘rkapitányságon le kell adnia. 

Poggyászszállítás:

- A MegrendelÅ‘ olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy - a taxi gépkocsivezetÅ‘ hozzájárulásával- az üres ülésen el lehet helyezni.

- A taxi személygépkocsi vezetÅ‘je megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a személygépkocsit, más utasok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos közlekedést zavarja.

Fuvarmegtagadás

A taxi személygépkocsi vezetÅ‘je a fuvar teljesítését abban az esetben tagadhatja meg, amennyiben az utas:

- az úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni.

- fertÅ‘zÅ‘, vagy undort keltÅ‘ betegségben szenved.

- súlyosan sérült (segítség nyújtás és mentÅ‘k értesítése kötelezÅ‘!).

- az utas kísérÅ‘ nélküli magatehetetlen, vagy 6 év alatti kiskorú személy.

- olyan mértékben áll alkohol, illetve egyéb bódító szer hatása alatt, hogy szállítása balesetveszélyes vagy életveszélyes lehet, vagy a gépjárművezetÅ‘ személy és vagyonbiztonságát veszélyezteti.

- garázda, erÅ‘szakos magatartást tanúsít.

- tűz-, és robbanásveszélyes anyagot szállítana.

- olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely nem tartozik a személyfuvarozás körébe, továbbá amire nincs megfelelÅ‘ szakirányú végzettsége a gépjárművezetÅ‘nek.

- viselkedésével, vagy ruházatával megrökönyödést, botrányt okozhat.

- a feltüntetett díjszabástól el kíván térni, illetve nyilvánvalóan nem tud, vagy nem akar fuvardíjat fizetni.

- élÅ‘állatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a gépjárművezetÅ‘ fél, allergiás, vagy undorodik a szállítandó állattól. Ebben az esetben a taxis az utas részére köteles olyan gépjárművet rendelni, amely élÅ‘állatot is szállít.

- hosszabb vidéki, vagy külföldre irányuló fuvar esetén nem hajlandó az utas elÅ‘leget adni.

Gépjármű utas általi beszennyezése, megrongálása:

A gépjármű megrongálása, az utastér vagy csomagtér maradandó beszennyezése, hányás, testnedv, illetve egyéb károkozás a esetén a gépjárművezetÅ‘ jogosult az utas által okozott károk megtéríttetésére. Beszennyezés esetén a takarításért elkérhetÅ‘ maximális összeg 20.000,- Ft. lehet.

Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatban a gépjárművezetÅ‘ és az utas nem tudnak megállapodni, a gépjárművezetÅ‘ köteles errÅ‘l haladéktalanul a diszpécsert tájékoztatni és szükség esetén rendÅ‘ri intézkedést kérhet. Amennyiben az utas igényli a káresemény kapcsán felmerült költségek igazolását, úgy a gépjárművezetÅ‘ köteles a tisztításról,  javításról kiállított számlát az utas részére bemutatni. 

Panaszkezelés

Az utasok panaszaikkal telefonon keresztül, vagy a  www.tele5taxi.hu weboldalon az „Észrevételek, Panaszok” menüpont alatt található űrlap segítségével fordulhatnak a Szolgáltatóhoz. A beérkezÅ‘ utas panaszokat heti egy alkalommal az Etikai Bizottság vizsgálja ki. A vizsgálat eredményérÅ‘l a bejelentÅ‘t – kérésének megfelelÅ‘en – értesítjük, illetve súlyos esetekben a BKK és a NKH részére is továbbítjuk. 

Viteldíjjal kapcsolatos reklamációt számlával, vagy a taxiórából kinyomtatott nyugtával kell igazolnia a MegrendelÅ‘nek. A fuvaradatokat a Szolgáltatónak a 31/2013-as FÅ‘v. Kgy. rendelete szerint 3 hónapig kell megÅ‘rizni.

Vis maior:

 A személyszállítás teljesítése és szervezése során a Szolgáltatótól független, elÅ‘re nem látható kényszerítÅ‘ körülmények, vagy elháríthatatlan akadályok esete, amely meggátolja valamely kötelezettség elvégzésében, ezért nem kérhetÅ‘ kártérítés a szolgáltatás elmaradásáért (pl: idÅ‘járási körülmények, viharkárok okozta akadályoztatás, forgalmi akadályok). Vis maiornak tekinthetÅ‘ körülmények igazolható fennállása esetén mind Társaságunk, mind pedig a MegrendelÅ‘ mentesülnek a kommunikáció kötelezettségeinek telesítése alól, amennyiben e körülmények az igénybe vehetÅ‘ kommunikációs csatornák használatát korlátozzák vagy akadályozzák.

Kártérítés

A Polgári TörvénykönyvrÅ‘l szóló 2013. évi V törvény XXVI. Cím 6:518.§-a alapján a törvény tiltja a jogellenes károkozást; a 6:519.§-a szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelÅ‘sség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható; a 6:531.§ értelmében, ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelÅ‘s személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas. Autóink mindegyike rendelkezik a 176/2015 Kormány rendelete szerinti felelÅ‘sség biztosítással.

A BelsÅ‘ Szabályzatunk és a jogszabályi változások okán fenntartjuk az ÁSZF idÅ‘közönkénti egyoldalú megváltoztatásának jogát.